info en inschrijvingen


1 Je verlaat de basisschool? Inschrijvingsmomenten voor het schooljaar 2019-2020

Voor de scholen van J.B. David-Lier gelden de afspraken van het LOP Lier-Duffel SO:

  • Voorrang kinderen van personeel/broers en zussen: van 21 februari tot 14 maart 2019

Indien je een broer of zus hebt die reeds school loopt daar waar je wil inschrijven.

Indien je zelf werkt op de school waar je je dochter/zoon wenst in te schrijven.

  • Inschrijvingen kansengroepen: van 15 maart tot 29 maart 2019
  • OPENDAG: 16 maart 2019
  • woensdag 20 maart van 13u – 18u
  • woensdag 24 april van 13u – 18u

2 Wat neem je mee

  • getuigschrift basisonderwijs
  • kids-ID
  • BaSO-fiche (indien je dat wenst)
  • in sommige scholen wordt ook het laatste rapport gevraagd

Raadpleeg de website van de school voor de meest recente informatie.


3 Wettelijke bepalingen

Volgens de wettelijke bepalingen is een leerling pas ingeschreven in een school indien hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en de ouder(s) en/of de meerderjarige leerling het opvoedingsproject en schoolreglement ondertekent. De toelatingsvoorwaarde houdt in dat de leerling over het diploma of getuigschrift beschikt dat nodig is voor de gekozen studierichting. Voor de leerlingen betekent dit dat een inschrijving in een hoger leerjaar alleen wettelijk in orde is na 30 juni, dag waarop hij/zij een getuigschrift of diploma heeft behaald. Daarom kan men vóór 30 juni alleen spreken van een 'voorlopige inschrijving'.

Leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs behalen op 30 juni worden alleen toegelaten in 1B. (St.-Ursulamiddenschool en Vrij Technisch Instituut)

De voorlopige inschrijving zal genoteerd worden in een register en een volgnummer krijgen; de inschrijvers ontvangen een ontvangstbewijs. Het behoort tot de vrijheid en de cultuur van de school om een (intake-)gesprek te organiseren waarin gepeild wordt naar motivatie en eventuele aanwezige kennis en vaardigheden, indien de richting niet in het logische vervolg van de genoten opleiding ligt.


4 Weigering tot inschrijving

Naarmate de inschrijvingen binnenlopen, kunnen de scholen wel een 'volverklaring' doen. (bv. voor 1 B-klassen of andere specifieke studierichtingen).

Voor wie hierdoor in de problemen komt, zal de school met de kandidaat-leerling naar een oplossing zoeken die aansluit bij het profiel en de wensen van de kandidaat-leerling. Bij betwistingen over een geweigerde inschrijving kan men zich wenden tot het Lokale Overlegplatform Lier-Duffel (LOP). Meer informatie over het LOP vind je op de website www.lop.be

5 Binnenleveren van documenten

Het binnenleveren van de nodige documenten door de 'voorlopig' ingeschrevenen gebeurt best vóór de laatste dag van de

juli-inschrijvingsperiode.

6 Inschrijvingsdata tijdens de zomermaanden: gedetailleerde info via de website van de scholen

Inschrijvingen in het buitengewoon secundair onderwijs (De Regenboog)

Deze leerlingen moeten over een gepast attest (OV 3 type 1) en verslag beschikken. Voor meer info verwijzen we naar de betrokken school of naar uw huidig clb.