visietekst

De scholengemeenschap (SG) J.B.David-Lier groepeert de katholieke secundaire scholen van het gewone en buitengewone onderwijs van Lier. Ze verzekert zo een zeer ruime studiekeuze voor de jongeren van twaalf tot achttien jaar uit Lier en omgeving. Bovendien beschikt de SG J.B. David-Lier over een internaat voor leerlingen vanaf 12 jaar.

Voor de twaalfjarigen vergemakkelijkt ze de overgang van basisschool naar secundair onderwijs door een nauwe samenwerking met het katholiek basisonderwijs in Lier (m.n. scholengemeenschap de 3 Neten) en de omgeving, met name de scholen van de scholengemeenschap 'ROBKE'.

De scholengemeenschap heeft haar visie op onderwijs en opvoeding gericht naar "De opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen" waarop ook het opvoedingsproject van elke participerende school is geënt.

In de lijn hiervan wil zij de totale persoonlijkheid van elke leerling – ook van de kansarme in ruime betekenis – met zijn/haar talenten en tekortkomingen helpen ontwikkelen.

In het kader van het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK) waartoe in Lier en Duffel een Lokaal Overlegplatform (LOP) over de netten heen is opgericht, zal de scholengemeenschap de richtlijnen van het (inschrijvings)decreet volgen en streven naar een sociale mix die het decreet beoogt.

Vanaf de start van de scholengemeenschap in 1999 heeft ze ervoor gekozen om de competenties en ervaring van de schoolbesturen, directies en personeelsleden van de respectieve scholen samen te leggen om zo optimaal mogelijk de doelen van een scholengemeenschap concreet en herkenbaar te maken. Deze bundeling gebeurt via gestructureerd overleg tussen de genoemde partners en via werkgroepen. Conform de regelgeving worden de personeelsleden, ouders en leerlingen in overleg(organen) betrokken bij het maken van praktische afspraken (zoals gemeenschappelijke data voor opendeur en facultatieve vrije dag) en de koers die de scholengemeenschap wil varen in de uitbouw van het studieaanbod en projecten. In dit kader legt de scholengemeenschap goede contacten met o.m de stad Lier, de openbaar vervoersmaatschappij De Lijn en organisaties die onderwijsbetrokken werken.

De SG J.B. David-Lier ondersteunt de participerende scholen in de uitbouw van hun pedagogisch concept. Om dit te realiseren kan ze rekenen op enkele beleidsmedewerkers o.l.v. een coördinerend directeur. Onder de supervisie van het Comité van afgevaardigden van de Inrichtende macht (CAIM) en van de Raad van Directeurs (RvD) ontwikkelen de medewerkers die uit alle deelnemende scholen komen, in gezamenlijk overleg initiatieven ten bate van de leerlingen, de beroepsvervolmaking van het personeel en info voor ouders en leerlingen. Tot de medewerkers behoort ook de coördinerend preventieadviseur die zijn kennis van de Wet Welzijn inzet voor het veiligheidsbeleid in de scholen zowel van het basisonderwijs als het secundair onderwijs. De schooloverstijgende werkgroepen bestrijken vele domeinen zoals juist hierboven gezegd (zie website). De talrijke projecten waarover in de media soms bericht wordt, willen de scholen ondersteunen bij hun streven om de leerlingen in de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen te kunnen aanspreken en de erin bedoelde houdingen bij te brengen.

Om een duidelijk beeld te krijgen van onze werkgroepen kan u hier klikken.

Omdat de werking van de scholengemeenschap een complexe zaak is met zoveel doelen en partners, evalueert ze ook die werking op haar doelmatigheid in de keuze van mensen, middelen en projecten. Daartoe doet ze een beroep op de diocesane begeleidingsdienst van het bisdom Antwerpen, neemt ze deel aan aangeboden wetenschappelijk onderzoek terzake, schrijft ze in op talrijke vormingsinitiatieven, onderhoudt ze contacten met diverse opleidingsinstellingen en houdt ze jaarlijks een beleidsdag met alle direct betrokkenen.

De scholengemeenschap zal geregeld in de regionale (advertentie)bladen en via deze website haar initiatieven bekend maken. Omdat de scholen een graad van vrijheid behouden om al dan niet in te gaan op het aanbod van een bepaald uitgewerkt initiatief (o.a. omwille van de doelgroep) of op eigen wijze vorm hieraan werkt/in het verleden al gewerkt heeft, vind je specifieke info op de website van de school.